image
headerfoto-devbbm-2

Beste VBBM leden,

Het ministerie van LNV heeft Wageningen Research gevraagd om, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, een onderzoek uit te voeren naar het effect van zodenbemesten ten opzichte van bovengronds aanwenden op bodemkwaliteit (waaronder bodemleven), stikstofbenutting door het gras, nitraatuitspoeling, afspoeling van meststoffen, en lachgasvorming. Daarnaast wordt gevraag in het onderzoek mee te nemen in hoeverre bovenstaande mogelijke effecten van mesttoedieningstechnieken worden beïnvloed door de samenstelling van de runderdrijfmest.

De VBBM is door de onderzoekers benaderd om hierin samen te werken. Het onderzoeksproject loopt tot en met 2025. Het is bedoeling dat in 2023 en 2024 op twee of drie locaties veldproeven naar deze effecten wordt uitgevoerd. Dit jaar wordt de proefopzet van deze veldproeven verder uitgewerkt en besproken met de VBBM. Het bestuur van de VBBM heeft besloten om aan dit onderzoek mee te werken en heeft een lijst aangeleverd met mogelijke deelnemers aan dit project.
Het streven is om 10 boeren op zand (5 gangbaar/ 5 bio) en 10 bedrijven (5 gangbaar/ 5 bio) op veen te kunnen laten deelnemen, mocht u gangbare bedrijven kennen die bovengronds uitrijden en mogelijk mee zouden willen doen aan dit project, neemt u dan contact op met Nick van Eekeren (n.vaneekeren@louisbolk.nl).

Om de veldproeven van 2023 en 2024 zo goed mogelijk op te zetten worden in 2022 een drietal oriënterende onderzoeken uitgevoerd. Een gedeelte van deze oriënterende onderzoeken worden uitgevoerd bij leden van de VBBM. Deze oriënterende onderzoeken gaan over:
  1. Langjarig effect op bodemkwaliteit: Eén van de verwachtingen van de onderzoekers is dat de uitgangspositie van de bodemkwaliteit van een perceel met bovengronds uitrijden of zodenbemesten anders is, en dat hier dus rekening mee moeten worden houden bij de keuze van de locaties voor de veldproeven in 2023 en 2024. Het verschil in bodemkwaliteit willen de onderzoekers meten door eind april op een perceel grasland van twintig bedrijven die bovengronds uitrijden te vergelijken met de bodemkwaliteit op een perceel grasland van een buurbedrijf met zodenbemesten. Er wordt gemeten aan chemisch bodemkwaliteit, verdichting, bodemstructuur en bodemleven (bacteriën en schimmels, aaltjes/nematoden en regenwormen).
  2. Scheurvorming en uitdroging: Aan scheurvorming en uitdroging van de bodem worden op drie grondsoorten metingen gedaan om te kijken hoe dit in de veldproeven van 2023 en 2024 zo goed mogelijk kan worden vastgelegd.
  3. Effect van mestkwaliteit: Welke mestkwaliteit gebruikt wordt in de veldproeven van 2023 en 2024 kan een mogelijk effect hebben op de resultaten. Om keuzes te maken in mestkwaliteit worden dit jaar mestmonsters van verschillende kwaliteit geanalyseerd op chemische parameters via ALNN, op verschillende parameters door van Peter van Hoof, en op ammoniakemissie en lachgasemissie in Wageningen.
Resultaten van deze onderzoeken worden in de loop van het jaar teruggekoppeld aan leden van de VBBM.

Met vriendelijke groet,

Erik Valk, bestuur VBBM
Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut.

DE JAAP VAN BRUCHEM-DAG, 29 maart 2022

Op 11 november 2021 is Jaap van Bruchem van ons heen gegaan. Deze man was voor de Nederlandse landbouw bijzonder en is voor velen van ons al zo’n 25 jaar een grote bron van inspiratie. Vele melkveehouders, akkerbouwers en telers hebben dankzij hem succesvol hun bedrijfsvoering aangepast naar een duurzamere vorm van landbouw. Jaap bracht een ander geluid in landbouw Nederland ten gehore en bracht mensen bij elkaar. Dat willen we graag gaan voortzetten middels een jaarlijkse Jaap van Bruchem dag.
Daarom zijn we trots om aan te kondigen dat op dinsdag 29 maart 2022 de eerste Jaap van Bruchem dag zal plaatsvinden in De Hoeksteen te Swifterbant.

Agenda

Regiobijeenkomsten Het VBBM getuigschrift en praktische verbanden met Peter Takens:
  • 2 maart van 11.00 -15.00 uur (lunch zelf meenemen) bij C.Verschuren, Hellegatweg 31, 4891 ST Rijsbergen
  • 8 maart van 11.00 -15.00 uur (lunch zelf meenemen) bij
Lykele Bethlehem, Werkhorstlaan 12, 8381 XP Vledder
  • 9 maart van 11.00 -15.00 uur (lunch zelf meenemen) bij Jeroen Bruin, Valkogerdijk 9, 1744 HE Sint Maarten
  • 16 maart van 20.00 -22.00 uur bij J.Stokkers, Boekelerhofweg 100, 7548 RA Boekelo
Graag opgeven via contact@devbbm.nl

Bijeenkomst VBBM, 9 februari 2022

Peter Takens verwelkomt ons in Marum bij de familie De With. Er zijn ongeveer 20 leden aanwezig. Het VBBM-getuigschrift staat vanmiddag centraal. Binnen de VBBM stijgt het percentage biologische boeren behoorlijk. Blijkbaar is met de kennis, die opgedaan is binnen de VBBM, de overstap naar biologisch werken niet zo groot meer.

Uit de getuigschriften blijkt,
  • dat de kunstmestgift ongeveer gelijk staat aan het stikstof bedrijfsoverschot.
Aanvulling Peter Takens: stikstofkunstmest is erg bepalend voor het totale resultaat van het getuigschrift. Hoe kleiner de gift uit N-kunstmest per ha hoe hoger de score in het getuigschrift
Wanneer gaat iemand kunstmest in de praktijk verminderen? Vertrouwen hebben in de bodem. Meer kijken naar gewas, inzet vlinderbloemigen!
  • Hoe hoger het aandeel vers gras in het rantsoen voor de koeien, hoe beter de benutting.
Peter Takens: hoe zit het met benutting van andere voedermiddelen dan? Meer weidegras is meer ruwvoer in balans, minder behoefte aan kuil, snijmais die minder in balans zijn (hoog energie/goed eiwit), bij VBBM-ers weinig snijmais in de rantsoenen!
  • Hoe meer er geweid wordt, hoe lager het gebruik van antibiotica.
Peter Takens: waardoor komt dit? Komt uit vergelijk aandeel weidegras tov DD/DJ. Mijn vermoeden is omega 3 aandeel, energievoorziening, beweging, frisse lucht, schoon in wei. Interessant om te blijven monitoren

De registratie van gegevens en het aanleveren ervan is geen hobby van de meeste boeren. Toch is dat jammer. De geanalyseerde gegevens kunnen veel inzicht bieden.

Het is prettig om weer met een aantal collega’s samen te zijn en te kunnen discussiëren over werkwijze, cijfers en de bijbehorende onderbouwingen.

Harry Luring (mmv Peter Takens).

Extra informatie Vrijstelling Bovengronds Mest Uitrijden

Vrijstelling bovengronds dit jaar en vorig jaar derogatie gehad. Wat nu?

Beste donateurs en leden van aangesloten organisaties,
Op de valreep kreeg Netwerk GRONDig enkele vragen van collega-melkveehouders over een voorwaarde bij het aanvragen van de Vrijstelling bovengronds aanwenden van mest, namelijk: als je vorig jaar hebt meegedaan aan derogatie, mag je in 2022 niet mee doen met Vrijstelling.
GRONDig heeft hier contact over opgenomen met RVO afgelopen maandag, omdat wij die voorwaarde heel vreemd vonden. Bekend was dat je niet meer kan aan derogatie tegelijkertijd in dat jaar met de vrijstelling bovengronds. Die keuze moet een melkveehouder elk jaar zelf kunnen maken.
Uiteindelijk heeft RVO toegegeven dat die voorwaarde zo niet omschreven had moeten zijn. Ze erkennen dat een boer inderdaad elk jaar moet kunnen kiezen.
Echter, het is vandaag 2 februari. De aanmelding voor Bovengronds is gesloten, want die liep tot 1 februari.
Mochten er onder jullie nog zijn die de Vrijstelling willen (omdat dus de voorwaarde: vorige jaar geen derogatie gehad) is vervallen.
Neem dan telefonisch contact op met RVO vandaag of morgen. Zij zijn bereid je alsnog de Vrijstelling te verlenen.

Hieronder de bevestiging van RVO
vriendelijke groet,
Diana Saaman.

Geachte mevrouw Saaman,
U heeft vandaag antwoord van ons gekregen op uw vraag over de voorwaarden voor bovengronds mest uitrijden. Op onze website staat het volgende: 'Voor bovengronds uitrijden houdt u zich 2 jaar aan de voorwaarden. Het gaat om het jaar waarin u zich aanmeldt en het jaar daarvoor.'
Sinds vorig jaar is de regel ingegaan dat bovengronds mest uitrijden niet in combinatie mag met derogatie. U vraagt hoe landbouwers zich kunnen houden aan de regel die niet eens voor 2 jaar geldt. U wilt het antwoord ook graag per e-mail ontvangen. Graag bevestig ik in deze e-mail het antwoord op uw vraag.

Voorwaarde bovengronds mest uitrijden
De voorwaarde dat landbouwers niet mee mogen doen met zowel derogatie en de vrijstellingsregeling bovengronds uitrijden geldt alleen voor het desbetreffende kalenderjaar en niet voor deelname aan derogatie in het jaar ervoor. Ze kunnen dus vorig jaar mee hebben gedaan met derogatie en dit jaar met de vrijstellingsregeling bovengronds mest uitrijden. Dit staat niet goed op de website. We hebben gevraagd de website hierop aan te passen.

Meer informatie
Heeft u verder nog vragen? Kijk op onze website of neem telefonisch contact met ons op. U kunt ook het contactformulier of de chat op onze website gebruiken.

Met vriendelijke groet,
..........................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Mandemaat 3 | 9405 TG Assen
Postbus 40225 | 8004 DE Zwolle
..........................................
T telefoon 088 042 42 42 (lokaal tarief)
www.rvo.nl
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.