image
headerfoto-devbbm-2

Beste VBBM leden,

In deze nieuwsbrief een aantal mededelingen en een aantal artikelen.
Erik Jansen heeft de achteruit gang van weidevogels onderzocht op een aatal VBBM bedrijven en een samenvatting geschreven.
Jelmer Buijs onderzocht het gras van een VBBM lid en naar aanleiding daarvan heeft hij een opiniestuk geschreven voor deze nieuwsbrief.
Sybrand Bouma van de Natuurweide en Erik Valk hebben gezamenlijk een artikel geschreven over functionele biodiversiteit, een bewerkte versie is gepubliceerd in het Fries Dagblad. Als laatste item van deze nieuwsbrief de originele tekst.
Wij hopen u weer te ontmoeten op de geplande regiobijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
Het VBBM bestuur.

Reminder: deze maand laatste kans opgave mestmonsters!

Indien u mee wilt doen met de jaarlijkse mestmonsterronde, wilt u zich dan z.s.m. hiervoor aanmelden via info@devbbm.nl
Dit kan t/m 31 januari.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het van belang dat u zich snel aanmeldt zodat de route zo efficiënt mogelijk ingepland kan worden.
(We wijzen u er op dat het mestmonster vrijblijvend is en de kosten hiervan gefactureerd worden)

Contributie

Binnenkort ontvangt u de factuur voor de contributie over 2021. Door de overgang naar een digitaal boekhoudprogramma is de facturatie vertraagd. Maar als het programma helemaal is ingericht, dan gaat alles wel een stuk makkelijker en sneller. Wij hopen op uw begrip.

VBBM Nitraatmeten 2022 op 22 februari aanstaande

De VBBM wil nog een jaar het nitraatmeten faciliteren, de leden die verleden jaar meededen en niet hebben laten weten te willen stoppen, ontvangen binnenkort het verzendmateriaal.
Wie ook mee wil doen, kan zich opgeven via contact@devbbm.nl
Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met Walda Schenk via bovenstaand mailadres of telefonisch: 06-1043 1150

Reminder Vrijstelling Bovengronds Mest Uitrijden

Tot 1 februari kun u de vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden aanvragen!

Agenda

Regiobijeenkomsten Het VBBM getuigschrift en praktische verbanden met Peter Takens:
 • 8 februari van 10 uur- 12.30 uur bij Lykele Bethlehem, Werkhorstlaan 12, 8381 XP Vledder
 • 9 februari van 13.30- 16.00 uur uur bij Arjan de With, Kloosterweg 5, 9363 VJ Marum
 • 15 februari van 11.00 -15.00 uur (lunch zelf meenemen) bij Jeroen Bruin, Valkogerdijk 9, 1744 HE Sint Maarten
 • 17 februari van 11.00 -15.00 uur (lunch zelf meenemen) bij Pieter Boogaard, Noordzijdseweg 163, 3415 RC Polsbroek
 • 2 maart van 11.00 -15.00 uur (lunch zelf meenemen) bij C.Verschuren, Hellegatweg 31, 4891 ST Rijsbergen
Graag opgeven via contact@devbbm.nl
Oorzaken voor afname van weidevogels, tijd voor evaluatie
Door Erik Jansen
(afgestudeerd als agrarisch milieukundig ingenieur. Hij heeft 30 jaar als milieu-specialist bij de overheid gewerkt)
In april 2020 heb ik in een blad geschreven over de afname van weidevogels. In het artikel heb ik de leden van de VBBM gevraagd naar hun ervaringen met weidevogels. Een aantal leden heeft gereageerd. Ik heb een aantal goede gesprekken kunnen voeren met de ‘ervaringsdeskundigen’. Daarnaast heb ik ook via de mail een aantal waardevolle reacties gehad.
Zoals uitgewerkt in het artikel van april 2020 zijn er een aantal redenen om aan te nemen dat de onderwerkplicht van mest een belangrijke rol heeft gespeeld bij de afname van de weidevogelstand in Nederland. De leden van de VBBM kunnen toestemming krijgen voor het bovengronds uitrijden van mest. Daarom zijn de ervaringen van de leden belangrijk voor het antwoord op de vraag of dit inderdaad zo is.
Ik ben onder de indruk van de moeite die de betrokken agrariërs, maar ook vrijwilligers, hebben genomen en nemen om de weidevogelstand te verbeteren. Maar eerlijk is eerlijk; gelet op de grote inspanningen die zijn gedaan, valt het resultaat in de meeste gevallen toch tegen.
In theorie is de situatie op VBBM boerderijen vaak vrijwel vergelijkbaar met de situatie zoals deze bestond op de boerderijen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Dit was echter een periode met stabiele en zelfs oplopende populaties grutto’s, tureluurs en kieviten. Wat is er dan veranderd, waardoor de aantallen weidevogels nu maar blijven dalen?
De VBBM kwam in contact met Jelmer Buijs van Agroservices, hij schrijft:
sinds geruime tijd zijn er signalen dat de kwaliteit van ons leefmilieu afneemt.
Tellingen wijzen uit dat insecten en vogelpopulaties de laatste decennia sterk zijn achteruitgegaan. Dat kan ook het functioneren van de bodem beïnvloeden, dat belangrijk is voor de landbouwproductie.

Factoren die het functioneren van de bodem beïnvloeden uiten zich in:
 • verslechterende bodemstructuur door minder wormen en springstaarten (dit is een cruciale categorie bodeminsecten) of door hun verminderde activiteit
 • minder of andere mineralisatie van organische stof door een andere activiteit van bodemorganismen. Daardoor kan het zijn dat er minder stikstof, organische fosfaat en andere voedingsstoffen beschikbaar komen voor het gewas
 • grotere droogtegevoeligheid van planten door verminderde groei van symbiotische wortelschimmels (VAM mycorrhiza) onder invloed van de grote hoeveelheid fungiciden die uit de mest het land bereikt
 • veranderende kwaliteit van kuilvoer van mais en gras. In ruwvoer monsters hebben wij veel insecticiden gevonden
 • veranderende kwaliteit van het krachtvoer
 • lagere weerstand van planten tegen ziekten en plagen
 • het optreden van andere plagen en ziekten (van planten/dieren), bijvoorbeeld leververvetting bij rundvee door het eten van glyfosaathoudend krachtvoer (waarin meestal 1 milligram glyfosaat en AMPA zit per kg)
 • verminderende kwaliteit van producten (zoals melk en vlees) door hogere gehaltes van milieuvreemde stoffen
 • verminderende hoeveelheden van weidevogels, bv insecteneters.

Unieke functionele Biodiversiteit

Biodiversiteit is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Veelal wordt er vanuit de theorie gesproken. Maar hoe kijkt een melkveehouder die het vooral moet hebben van de natuurlijke omstandigheden hier tegenaan?
Wat wij als praktijkmensen zien is de uitkomst van vele, veelal natuurlijke factoren die uitmonden in een functionele Biodiversiteit van de bodem en wat dit met zich meebrengt. Niet verstoord door kunstmest of chemische “gewasbeschermingsmiddelen”, zoekt deze Biodiversiteit continue naar een balans. Een balans die juist door de boer wordt gekoesterd.

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.