Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

VBBM
De Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu is in 1989 opgericht.
Op deze pagina leest u over de visie van onze vereniging.

Bestuur VBBM


 


 Voorzitter 
Erik Valk


Penningmeester
Bennie van den BergSecretaris
Arjan de With

Algemeen bestuurslid
Herman Beeker

Algemeen bestuurslid
John Wester

 

Anita Verschoor-Zeestraten


 


Communicatie VBBM:              Femke Bakhuisen-Wiersma    06-83383379
Adviseurs:Peter Takens

ptakens@kpnmail.nl


Ria Commandeur

www.rcommandeuradvies.nl


Piet Appelman

info@kroonshop.nl


Wigle Vriesinga

www.dekoolstofkring.nl

Administratie: 

IBAN VBBM: NL70RABO0368912493
KvK nummer: 40636784

Over alle uitdagingen die 'De VBBM' in het verleden heeft doorstaan zou men een boek kunnen schrijven. Wij zullen ons met elkaar altijd blijven inspannen om onze doelen te realiseren!


Visie: de VBBM stelt de kringloop centraal: bodem- plant –dier –en producten worden met zo min mogelijke externe input op een zo natuurlijk mogelijk manier gemanaged. De VBBM ondersteunt de bedrijfskringloop met het bovengronds aanwenden van dierlijke mest en reduceert het gebruik van kunstmest

Missie: de VBBM staat voor een gezond kringloopsysteem. Het boerenbedrijf streeft een zo natuurlijk mogelijk kringloop na, die positieve effecten heeft op het bedrijf zelf, de directe omgeving, de samenleving en de consumenten.
 

Doelstellingen:
-            Deelname aan Kringloopwijzer om op die manier de mineralenstromen op een geaccepteerde rekenmethode in kaart te brengen en hiaten in deze rekenmethode bij de ontwikkelaars aan te kaarten. De Kringloopwijzer moet haar naam eer aan doen: juist de bedrijfsresultaten van (extensieve) kringloopboeren moeten tot uitdrukking komen in deze rekenmethode.
-            Van elkaar leren: periodiek komt een VBBM lid aan het woord. Hij/zij wordt bevraagd over een thema of innovatie op zijn bedrijf. Dit interview dient als leerstof voor anderen. Het wordt gepubliceerd op de website en wordt in de nieuwsbrief onder de aandacht gebracht.
-            Initiatief nemen om de producten afkomstig van VBBM bedrijven te (laten) onderzoeken: is de VBBM melk beter/gezonder dan gangbare melk?
-            Politieke beïnvloeding: een structurele ontheffing voor kringloopboeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen realiseren, zodat er na de Vrijstelling geen ‘gat’ ontstaat
-            het professionaliseren van de interpretatie van de kwaliteit van VBBM drijfmest. Welke aspecten in de mest maken dat de mest ‘goed voor de bodem’ gekwalificeerd kan worden? Wanneer en hoe bemonsteren?
-            Participeren in het Ammoniakdebat: het volgen van het onafhankelijke onderzoek en het dossier bij de Ombudsman. De VBBM zit er boven op!