Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

Uitgesproken leden


VBBM leden kenmerken zich door hun visie, lef en 'out of the box' denken en doen.
Enkele leden onder ons zijn of waren het boegbeeld van de VBBM. Wij willen hun visie graag blijven uitdragen. Over onze leden....
 
 Erelid, november 2014: Jan van de Kroon:

23 november 2014 West-Friesland.

Jan van der Kroon ontvangt eerste exemplaar van zijn boek over de strijd voor een gezond bodemleven

Het boek ‘Kroon op het werk’ is op 23 november j.l. door Meindert Nieuweboer aan publiek en pers gepresenteerd en overhandigd aan Jan van der Kroon te Westwoud. Er waren  toespraken van Herman Beeker en Kors den Hartog (bestuursleden VBBM).  Zij kondigden aan dat Jan van der Kroon erelid van de VBBM is geworden.

Het boek ‘Kroon op het werk’ vertelt op luchtige wijze de levensgeschiedenis van de bevlogen Amsterdammer Jan van der Kroon. Hoe hij, gewapend met een rol drop en zijn beste moppen, langs de boerenbedrijven in West-Friesland trok. Naast het verkopen van zijn waar, voorzag de man, die zichzelf altijd boer heeft gevoeld, zijn klanten van allerlei adviezen.

25 jaar strijd voor gezond bodemleven De gezondheid van de koeien ging hem aan het hart. Jarenlang streed hij voor een gezonde bodem, gezonde koeien en schone sloten. Maar Jan van der Kroon kwam erachter dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen... De meer dan 300 rechtszaken en tientallen boetes maakte hem soms moedeloos. Anno 2014 blijkt dat zijn strijd toch niet voor niets is geweest. Langzaam maar zeker beginnen steeds meer mensen te geloven in de filosofie van Jan van der Kroon en wordt zijn werk voortgezet door anderen.


In Memoriam:
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van

PAUL BLOKKER
biologisch melkveehouder te Midwoud

21 oktober 1968 -- 27 maart 2014

Na de havo is hij gaan studeren aan de Agrarische Hogeschool in Leeuwarden: De studie Nederlandse landbouw met als specialiteit veehouderij.

Na zijn studie en stages kwam hij bij zijn vader Teun op de boerderij in Midwoud. Kort nadat hij samen met zijn vader het beleid op de boerderij bepaalde werd in 1993 de agrarische sector en met name de veehouderij opgezadeld met het ammoniak (NH3) beleid, wat inhield dat de drijfmest emissiearm moet worden aangewend om de uitstoot van NH3 terug te dringen.

Paul die tijdens zijn studie veel aandacht en studie heeft gemaakt van de bodem, hij stelde dat men op een gezonde bodem gezonde producten teelt en gezonde dieren voortbrengt. Zijn opmerking van al ons voedsel komt van de bodem, we eten het direct of indirect door middel van zuivel ,vlees en eieren maakte veel duidelijk. Alle smaken, kleuren en geuren ,mineralen, vitamines in voedsel  zijn te herleiden naar de bodem stelde hij altijd.

Ook vroeg hij naar de wetenschappelijke onderbouwing van het NH3 beleid aan het Ministerie en om de onderzoek rapporten naar mestinjectie in de bodem. Antwoord van het ministerie , dat men niet beschikte  over de gevraagde gegevens!!Dus niets onderzocht naar de gevolgen van injectie voor de bodem.

Paul is altijd door blijven studeren ,vooral over de voeding van de dieren de kwaliteit van de bodem , bestudeerde  hij diverse boeken over bodemkunde en voeding, over NH3 waaronder het boek             ,,De vliegende Geest” van Professor Dr. Jan Willem Erisman. Paul  berekende de NH3 emissie en kwam tot geheel andere conclusies dan de berekeningen van het Rijks Instituut Voor Milieu, het RIVM maar ook  Het Planbureau voor Leefomgeving, het PBL stuurde hij  zijn berekeningen en conclusies naar deze instituten met de vraag over het NH3 gat in de berekening tussen de zijne en die van hun.  Na herhaald verzoek om antwoord kwam er een antwoord ,zo van ,dat heeft te maken met de weersomstandigheden in de beginjaren van de berekeningen, wat door Paul als onzin werd beschouwd, wat hij aantoonde met de gegevens van het KNMI .

Na de correspondentie met het RIVM en PBL. Is Paul gaan publiceren in semi wetenschappelijke bladen en de agrarische vakbladen ,waaronder het blad Spil met als titel ,,Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat” en ,, Emissie arm bemesten is wetenschappelijk boeren bedrog” en daarbij RIVM en PBL doen mee aan het bedrog. Ook ingezonden brieven in de landelijke bladen leverden reacties op waarna er een  uitgebreid  interview volgde in het dagblad de Telegraaf.

Ook kreeg het bestuur van de VBBM Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu waar Paul bestuurslid was, het voor elkaar om een tweejarigen praktijkproef te mogen uitvoeren in het kader van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn- hun drijfmest bovengronds uitrijden. Hierbij is de kringloop gedachte leidend: een systeem waarbij, door beperkt kunstmestgebruik en een eiwitarmer en structuurrijker rantsoen voor het vee gestuurd wordt door een goeie mestkwaliteit.                          Het Ministerie heeft aangegeven  dat, als de praktijkproef positief uitvalt, blijvende ontheffing tot de mogelijkheden behoort. Inmiddels is de proef ook in 2015 weer verlengd.

Deze proef is mede door Paul zijn inbreng toegestaan door het ministerie.

 

Paul heeft op zijn eigen bedrijf ook veel proeven gedaan en onderzoek verricht ,waar onder de eerste twee jaar na het verplicht stellen van mest injectie telde Paul het aantal wormen in de bovenste bodemlaag on ontdekte dat velen waren gestorven door zuurstofgebrek en de vorming van lachgas (NO2) wat zeer giftig is. De firma Blokker is daarna gestopt met injecteren en bovengronds gaan aanwenden . Aanleiding hiervoor was niet alleen de dode wormen maar ook het feit dat de Duitse professor Henning in zijn boek ,,De Geheimen van een Gezonde Bodem” stelt dat in één Kg grond meer bodemleven zit dan er mensen op aarde zijn, Paul had zijn boek gelezen !                                      In Duitsland is mestinjectie niet toegestaan.

Omdat Paul na alle correspondente met het RIVM en PBL nooit een bevredigend antwoord heeft gekregen en aantoonde dat men de politiek onjuist informeerde ,heeft hij op 14 februari 2014 een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over deze beide instituten. Op de dag van Pauls overlijden kwam het bericht dat deze zijn klacht heeft aanvaard. Inmiddels is bekend dat het onderzoek gaande is en vele deskundigen zijn gehoord. Het onderzoek zal naar verluid twee jaar in beslag nemen .

Van diverse politieke partijen zijn er Tweede kamer leden bij Paul op het bedrijf geweest en hebben nadien vragen gesteld aan de Minister en later de Staatssecretaris ,die zich telkens verantwoorde door te citeren uit de genoemde rapporten en niet in ging op de problematiek van de gestelde vraag.

Ook heeft Paul onderzoek gedaan naar de uitspoeling van nutriënten naar bodem en oppervlakte water. Hij heeft gekeken naar de start van mestinjectie in 1993 en naar de mestproductie van de dieren en het kunstmest gebruik destijds.  Het aantal dieren in de periode na 1993 is sterk verminderd, het aantal varkens en kippen door varkenspest en de kippen ziekten, ook MKZ speelde een rol. Door MINAS ,het mineralen aangifte systeem , de jaren daarna is men veel nauwkeuriger gaan bemesten en is het kunstmest gebruik sterk afgenomen .De gegevens haalde hij van het Centraal bureau voor Statistiek en bij het milieu compendium van het RIVM. Conclusie van Paul een doodde bodem houdt geen stikstof fosfaat en kali  en dergelijke nutriënten meer vast .                        Bij een bezoek aan het RIVM stelde hij dit aan de orde en vroeg men hoe komt u aan deze gegevens? Paul antwoorde het zijn jullie eigen gegevens.

Ook publiceerde Paul in het tijdschrift voor Orthomoleculaire geneeskunde over de roofbouw op de bodem, mestinjectie en de gevolgen voor de volksgezondheid. Op het bedrijf van Blokker en drie andere bedrijven is in 2000 een  onderzoek geweest naar het bodem leven in de grond.                     Dit onderzoek is uitgevoerd door het RIVM bij deze drie z.g.n. FIR bedrijven (fysische ionen regulator- bedrijven); bedrijven die het natuurlijk kringloop systeem toepassen en anorganische koolstof aan hun dieren voeren. Op alle drie FIR  bedrijven ziet men een opvallend hoge diversiteit aan regenwormen. Deze zijn ruim twee maal zo hoog als het gemiddelde .Wat verder opvalt is dat de aanmaak van nieuw leven vijfmaal hoger ligt.

Doordat Paul zijn mest altijd bovengronds aanwende is er door de milieupolitie één maal proces verbaal opgemaakt, kreeg een schikking maar ging naar de rechter, kreeg een veroordeling en ging in beroep bij het hof waar Paul  wel schuldig werd bevonden maar er werd geen boete opgelegd.         

De toen beschikbare jurischpndentie  is in vele volgende rechtszaken door anderen gebruikt en kregen eenzelfde uitspraak.   

Bij het lezen van een boek over de Hunze, een bevolkingsgroep die achter de Kaukasus leeft op heel gezonde mineraal rijke grond en dat deze bevolking ook een hoge gezondheidsstatus heeft, en dat  daar de meeste honderd jarigen wonen. Paul ging verder zoeken en ontdekte dat men daar volle melk fermenteert met kefir. Paul is daze methode met succes ook gaan toepassen en de familie Blokker  verkoopt wekelijks heel veel liters kefyrmelk uit de boerderij winkel, naast kwark, yoghurt end.

Ook kwam er een web site van Paul  in de lucht,  www.natuurlijkvoedsel .nl  waar hij al zijn bevindingen publiceerde. De web site is nu bijna 100 000 maal bezocht.

Paul sprak jaren geleden al  over ,,kringloop landbouw,, een methode die nu door de overheid wordt gepropagandeerd , en het stikstof / nitraatbeleid en fosfaat beleid van de overheid is er op  afgesteld, op dit onderwerp was hij zijn tijd al vooruit.

Hij kon zich ergeren aan politieke woordvoerders die bemoeiden met onderwerpen waar ze geen verstand van hadden, hoofdzakelijk als het ging over  bemesting, bodem, water en luchtkwaliteit.                Ook was hij kritisch op de z.g.n. onderzoekrapporten welke in opdracht van de overheid werden geschreven waarvan bleek dat men rapportages van elkaar gebruikte. Als Paul dan zag, dat van zowel  van Wageningen, als  het RIVM en het PBL in de referentie kaders van   de verslagen van alle genoemde onderzoekrapporten  men de zelfde mensen tegen kwam. Niks geen nieuw onderzoek maar ,,recycling “ van kennis noemde hij deze manier van doen.

Paul bezat veel kennis over de genoemde problematiek en deelde deze graag met anderen. Zo heb ik Paul kennen en ben veel met hem opgetrokken, samen hebben we deel uitgemaakt van een klankbordgroep bij het toenmalige Ministerie van Landbouw met Minister Veerman. Deze minister zegde ons toe, en gaf opdracht om een onderzoek te starten naar de gevolgen van mestinjectie voor de bodem en bodem leven, de,, klankbordgroep,, Zou over het e.e.a worden geïnformeerd.                                     Het onderzoek is nooit uitgevoerd, een woordvoerder ven LNV stelde dat het onderzoek niet relevant was nadat Veerman geen minister meer was.

Paul heeft op het bedrijf een zuivel gebouw en winkel gesticht waarin ook een ontvangst ruimte is gesitueerd waar hij zijn kennis wilde delen met anderen, helaas is dat laatste er niet meer van gekomen.

Met het zo jong overlijden van Ing. Paul Blokker is er veel kennis verloren gegaan die hij in zijn korte bestaan heeft opgebouwd. Dergelijke goed geschoolde agrarische ondernemers zijn van groot belang voor de sector. Hij laat een mooi bedrijf achter met een zeer gezonde bodem een gezonde veestapel waar gezonde producten te verkrijgen zijn.

Meindert Nieuweboer Sr

Kolkweg 4

1719NL Aartswoud.      mei 2015