Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

8 september 2017 Organiseerde 'De VBBM' een themadag:

Mest, Bodem&Voedselkwaliteit

Presentaties online!:

Het heeft even geduurd maar we zijn ontzettend verheugd dat we nu alle materiaal van de presentaties ontvangen hebben. Zo kunt u, ook als u zelf niet op de themadag aanwezig was, even rustig terug kijken naar alle input die er gegeven is. Want we kunnen wel vaststellen dat het vooral veel input is! En bij de VBBM zijn we er niet allerminst van overtuigd dat juist deze kennis aan de basis zal staan van de toekomstige landbouw. De wal zal het schip keren, dat kan niet anders, wij nemen u alvast een stukje mee:


Anton Nigten
In onderstaand
e link vindt u de hoofdlijnen van de lezing van Anton Nigten. Anton Nigten heeft ontdekt dat er een causaal verband bestaat tussen mest, bodem en voedselkwaliteit. Binnenkort verschijnt er een uitgebreid artikel met een verdere verdieping van Anton Nigten:
Download het artikel hier

Peter Vanhoof
Peter heeft voorafgaand aan de themadag diverse onderzoeken op de bodems uitgevoerd als onafhankelijk bo
demonderzoeker. Ook daags ná de themadag heeft hij de bodems onderzocht. Deze onderzoeken zijn gericht op de effecten van zodebemesten en bovengronds bemesten op twee verschillende onderhouden bodems(zie ook toelichting onderaan deze pagina), waarbij tevens onderzocht wordt of er verschil is in een lagere of hogere dosering wat betreft bemesting. Hoewel de VBBM natuurlijk pal achter het door haar uitgedragen gedachtegoed staat was het afwachten of de uitslagen van de onderzoeken op de bodems de theorie in de praktijk duidelijk uit zou wijzen evengoed spannend. Uiteindelijk was zelf voor ons de uitkomst verrassend. Laat u hierover informeren door de presentatie van Peter:
Presentatie Peter Vanhoof 


Liesbeth Ellinger
Liesbeth is opgeleid als dierenarts. Haar aandacht werd getrokken door homeopathie, wat er in geresulteerd heeft dat zij
nu uitsluitend als homeopathisch dierenarts te werk gaat. Dit heeft alles met de gezondheid en weerstand van ons bedrijf te maken: Van het vee tot de bodem, 'anti biotica' betekent nog altijd 'tegen het leven'. Achter de volgende link vindt u de waardevolle informatie die Liesbeth met ons wist te delen op de themadag:
Lezing Liesbeth Ellinger


De voorbereidingen:

 

Locatie: Horstweg 21, 8107 AA Broekland. Programma tussen 10:00-16:00


Dagvoorzitter:                             Geesje Rotgers V-Focus

Geesje geniet bekendheid als onderzoeksjournalist en is actief op het gebied van landbouw(beleid), wetenschap en veehouderij. Als onderzoeksjournalist wist zij in diverse beleidsthema's al vele onderste stenen boven te krijgen.

Het symposium heeft een ochtendprogramma met de drie inleiders en middagprogramma met verschillende workshops.

Inloop vanaf 9.30 met koffie en thee
Om 10:00 uur opening van het symposium door Geesje Rotgers
Om 13:30 begint het middagprogramma

Dagprogramma:

10:00

Opening
Erik Valk (voorzitter VBBM) en
Geesje Rotgers

Waarom is bewustwording van de (neven)effecten van het gevoerde mestbeleid zo belangrijk?

10:15

Lezing
Anton Nigten
Promovendus bemesting, voeding en gezondheid

Dhr. Nigten geeft de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen Mest, Bodem(leven) en Voedselkwaliteit

11:00

Peter Vanhoof
Bodemonderzoeker

Onderzoekmethoden en resultaten: Voorafgaand aan de themadag zijn er verschillende onderzoeken (BVV testen en Kinsey bodemanalyses)gedaan naar twee aangrenzende bodems en de effecten van de bedrijfseigen mest en toedieningstechnieken op het bodemleven. Dhr. Vanhoof zal uitleg geven over de gedane onderzoeken en de resultaten

11:30

Liesbeth Ellinger
Homeopathisch Dierenarts

Anti-biotica betekent 'tegen het leven'. In een dier-bodem-gewas kringloop funest voor het cruciale bodemleven

12:00

Pauze

Gelegenheid tot discussie. Tijdens de pauze worden verschillende bovengrondse bemestingstechnieken gedemonstreerd. Op het terrein zal een foodtruck aanwezig zijn waar u onder andere een ter plaatse gesneden biologische frieten kunt verkrijgen

12:30


Aanvang praktijkonderdeel

De in de ochtend opgedane kennis wordt in de middag in de praktijk gestaafd: Voor gedetailleerde uitleg kunt u verder lezen onder het dagprogramma

12:50

2 verschillende bodems en hun Profielkuilen

Twee bodems, verschillend management: Laat u door Peter Vanhoof ter plaatse de onderzoeksresultaten met ondersteuning van de praktijksituatie toelichten. Hieronder een beschrijving van de verschillende bodems en de voorbereidingen die gedaan zijn voor 8 september.

13:30

Diverse Workshops waarin u kennis kunt vergaren over verschillende aspecten van kringlooplandbouw

Ria Commandeur, Peter Takens, Van der Kroon, Koolstofkring, Leo Bil en anderen.

- Minder emissie door rantsoenmaatregelen
- Levend bodemleven
- Bodemanalyse profielkuil
- Koolstof als onmisbaar component

Persbericht vindt u op de pagina 'Publicaties'

Achtergrondinformatie:

De VBBM heeft grote twijfels over de effectiviteit van het gevoerde mestbeleid. Volgens de vereniging heeft het verschillende ongewenste neveneffecten die tot op heden onderbelicht blijven. Op deze themadag gaan verschillende experts hun bevindingen uit de doeken doen.

Uniek is dat wij twee compleet verschillend onderhouden bodems met grasland middels een profielkuil met elkaar kunnen vergelijken: Het ene perceel wordt sinds jaar en dag met drijfmest geïnjecteerd, terwijl het aangrenzende perceel bovengronds wordt bemest met specifiek het door de VBBM uitgedragen management. Deze percelen behoren twee verschillende bedrijven toe. In het VBBM uitgedragen management staat mestkwaliteit centraal en vervult koolstof een minstens evenzo belangrijke rol in de bemesting als stikstof. Op deze dag ontmoet de theorie de praktijk. Een unieke kans om nieuwe inzichten op te doen over alle facetten van de kringloop op een boerenbedrijf.

Voorafgaand aan de themadag zijn er verschillende onderzoeken op de bodems gedaan, hiermee kunnen we diverse parameters van deze bodems met elkaar vergelijken.

Op de twee naast gelegen percelen van twee verschillende bedrijven wordt op 28 augustus bedrijfseigen drijfmest uitgereden op het land: Op perceel 1 zal middels zodenbemesten, op stroken 25m3 en 15 m3 aangewend. Op perceel 2 wordt middels zodebemesten op stroken 25m3 en 15m3 drijfmest toegediend, en daarbij zal op twee stroken middels breedwerpige aanwending 15m3 en 9m3 worden aangewend.
Perceel 2 wordt normaliter uitsluitend breedwerpig bemest, om tevens de effecten van zodebemesten op deze dag te kunnen demonstreren. In de profielkuilen zullen alle stroken worden blootgelegd en te zien zijn. 

Alle genoemde onderzoeken en handelingen zijn bovendien op film vastgelegd, welke afgespeeld zal worden op de themadag. Ook op de themadag zal de uitleg van de deskundigen op film worden vastgelegd door Huib en Karin Schoonhoven.

 

Voorbereidingen, 28 augustus:
Hier wordt het perceel wat normaliter uitsluitend bovengronds bemest wordt geïnjecteerd met drijfmest. Vervolgens zijn er ieder uur metingen in de bodem verricht, waarbij er op voorhand ook een '0' meting gedaan is op de diverse stroken waarbij verschillende bemestingstechnieken zijn toegepast. De bevindingen zullen op 8 september worden gepresenteerd, waar u ook een uitgebreide reportage kunt zien van deze voorbereidingen.

 

 


2207