Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

Kringloop


Kringlooplandbouw is een bedrijfsvoering die is afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. Er wordt zeer selectief gebruik gemaakt van externe input. Er is respect voor natuurlijke systemen en – belangrijk – kringloop richt zich op realisatie van een inkomen over langere termijn.
(Definitie gebruikt en toegepast in CLM rapport ‘Van top-down naar bodem-up’.)

Bij de VBBM-leden staat het optimaliseren van de bodem-plant-dier-mest kringloop centraal. Het is ontstaan midden jaren 90 vanuit zorg over de achteruitgang van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, door het intensieve gebruik van kunstmest en krachtvoer. De mineralen verdwenen vaak weer in de vorm van ammoniak uitstoot in de lucht en nitraatuitspoeling in de bodem. Er was geen sprake van een gesloten kringloop. De VBBM wil het anders doen en niet langer streven naar de maximale producties maar naar de optimale wijze van produceren. Zij volgen een ‘alternatief spoor’: een andere rantsoensamenstelling, sterk verminderd gebruik van kunstmest en bijvoorbeeld meer strooisel in de ligboxen of een andere koolstofcomponent in de mest. Belangrijk hierbij is dat mest niet moet verrotten, een proces die zich veelal in een anaerobe omgeving zoals een mestkelder voltrekt, maar moet 'fermenteren'. Dit laatste is een zuurstofrijk proces, en zorgt er tevens voor de mest het juiste voedsel wordt voor bodem en bodemleven.

Eerder heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) de potentie van de kringloopaanpak beoordeeld en concludeerde dat deze aanpak veel oplossingen biedt voor boer en milieu. Het rapport is hier te downloaden. Ook heeft emeritus hoogleraar bodemkunde Johan Bouma een zeer helder overzichtsartikel geschreven over dit ‘alternatieve spoor’: Download hier het gehele artikel.
 

Bekijk de film over een GEZONDE bodem:            Bekijk de film van een kringloopboer:
De VBBM heeft samen met de Noordelijk Friese Wouden zitting in de projectgroep Kringloopwijzer. Een rekenmethode om onder meer de stikstofstromen op een melkveebedrijf in kaart te brengen en door te rekenen. 
Is de Kringloopwijzer wel 'kringlooplandbouwproof'? Daar werken de twee verenigingen aan in de projectgroep.