Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

Ammoniak

23 juni 2017 NH3 coalitie waarschuwt de statenleden:
U kunt hier het hele bericht downloaden: Persbericht


Naar aanleiding van de uitkomsten van dit ammoniakrapport het volgende persbericht van de VBBM

PERSBERICHT

 
Onderzoeksrapport Jaap Hanekamp en Marcel Crok voltooid:


Vrijdag 20 januari presenteerden Hanekamp&Crok de resultaten van de onafhankelijke Ammoniakreview, welke door crowfunding waar de VBBM aan bijgedragen heeft, tot stand gekomen is. Dit rapport legt bloot dat er in het huidige ammoniakbeleid veel onzekerheden zitten waar door betrokken partijen aan voorbij gegaan wordt. Bovendien blijkt dat alle data, waarop de in Nederland gebruikte emissiefactoren gebaseerd zijn, niet meer beschikbaar zijn. De WUR geeft als antwoord hierop aan dat zij slechts voor een periode van vijf jaar verplicht zijn dergelijke datasets te bewaren. 

De uitkomsten van de review liggen in lijn met waar wij als 'VBBM' ons al jaren voor inzetten. En bovendien verbaast het ons niet bepaald dat betrokken partijen als RIVM en WUR geen openheid van zaken lijken te geven.


Het volledige rapport kunt u hier vinden: Ammoniak


Actueel: Uitstoot veehouderij: ‘RIVM ontkent de praktijk’ 
Lees het artikel verder via Foodlog
 

Onderzoeksdossier ammoniak: 'Het ammoniakkartel'
In 2014 publiceerde V-focus een artikelenreeks onder de titel ‘Het Ammoniakkartel’. De reeks leidde tot ophef, publicaties in verschillende media en series Kamervragen.

De vijf artikelen zijn via deze pagina in te zien en te downloaden.


Artikel 1    Het ammoniakkartel
Grote verschillen tussen berekende en gemeten waarden

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur in gebieden met veel intensieve veehouderij, dat is bekend. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op de natuur belandt, is een groot mysterie. Volgens de berekeningen van de overheid is dat heel veel, maar de werkelijke metingen van het RIVM vertellen wat anders. Grote vraag is waarom de werkelijke meet-uitkomsten nagenoeg worden genegeerd; het kost zelfs moeite om de meetresultaten op een rij te krijgen. Open of download het artikel als pdf 


Artikel 2    Rekenmodel drijft veehouderij van Schiermonnikoog
Verschil tussen uitkomst rekenmodel en metingen groot

Op Schiermonnikoog heerst onrust. De zeven rundveehouders op het waddeneiland zouden een belangrijke veroorzaker zijn van de veel te hoge stikstofdepositie op het beschermde duinlandschap. Dat stellen de rekenmodellen van het bevoegde gezag. Gemeten wordt er ook op het eiland, maar met de uitkomsten daarvan wordt (nog) niets gedaan.
Open of download het artikel als pdf 

Artikel 3     Emissies ammoniak veel te hoog ingeschat
Effect emissiebeperkende maatregelen veel kleiner dan gedacht

De Nederlandse veehouderij werkt met emissiebeperkende maatregelen, zoals mestinjecteurs, veel ammoniak weg die er in werkelijkheid niet is en was. Dat is de uitkomst van een studie waarin V-focus de ammoniak-emissies voor Nederland berekent op basis van de rekensystematiek van het Verenigd Koninkrijk.  Open of download het artikel als pdf 

Artikel 4      De onschendbaarheid van een rekenmodel
Ammoniakbeleid: op papier bijzonder effectief, maar in milieu geen meetbaar effect
Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Met de jaren is het verschil tussen de berekende en gemeten waarden – het ammoniakgat – almaar groter geworden.
Open of download het artikel als pdf 

Artikel 5     Stikstofdepositie, de grote onbekende
Volgens de Grootschalige Depositiekaarten van het RIVM valt stikstof met bakken vol uit de lucht. In veedichte gebieden, zoals De Peel (NB), zou het jaarlijks gaan om 50 tot 60 kilo per hectare. In provincies als Groningen, Drenthe en Zeeland is dat minder, maar nog altijd een kilo of 25 kilo. Is dat écht zoveel? Hoewel de stikstofdepositie uitgangspunt is van de PAS en bepaalt hoeveel ontwikkelruimte veebedrijven krijgen, is het merkwaardig dat de N-depositie nooit écht is gemeten, laat staan getoetst met veldmetingen.  Open of download het artikel als pdf